Με την διεύρυνση του διαδικτύου και των on-line συναλλαγών, η ανάγκη για μια γλώσσα προγραμματισμού διαδικτύου είναι καταλυτική. Η PHP είναι σήμερα μια ανοικτού κώδικα και γενικού σκοπού scripting γλώσσα προγραμματισμού, η οποία είναι ειδικά κατάλληλη για ανάπτυξη εφαρμογών διαδικτύου και μπορεί να ενσωματωθεί στην HTML. Το Web Developer using ΡΗΡ, MySQL & CSS δημιουργήθηκε σε συνεργασία με Leaders στο χώρο της πληροφορικής για να διδάξει αλλά και πιστοποιήσει τις γνώσεις και τις τεχνικές δεξιότητες ενός σύγχρονου προγραμματιστή διαδικτυακών εφαρμογών. 

 Σε ποιους απευθύνεται

Το Web Developer using ΡΗΡ, MySQL & CSS είναι πρακτικά σχεδιασμένο για όλους, ανεξάρτητα από το αν γνωρίζουν ήδη κάποια γλώσσα προγραμματισμού αλλά ακόμα και για όσους γνωρίζουν στατικό προγραμματισμό ιστοσελίδων με ΗΤΜL ή JavaScript. Επίσης, είναι κατάλληλο για φοιτητές, προγραμματιστές και αναλυτές διαδικτυακών εφαρμογών.

Πρόγραμμα Σπουδών

Ενότητα 1

Βασικοί ορισμοί HTML

 

 

Δεξιότητες

Τεχνικές

Ώρες

1.1.1 HTML tags, elements, tag attributes

Εμπλουτισμένη εισήγηση -

Παραδείγματα - ασκήσεις - Ηλεκτρονικό Υλικό.

4

1.1.2 Παράγραφοι κειμένου – κεφαλίδες

 

1.1.3 Μορφοποίηση γραμματοσειράς κειμένου, φόντου σελίδα

 

1.1.4 Λίστες (αριθμημένες και μη)

   

1.1.5 Ειδικοί χαρακτήρες και πώς τους εισάγουμε

   

1.1.6 Φόρμες στην HTML

   

1.1.7 Περνώντας σε περιβάλλον PHP μέσα από την HTML

   

1.1.8 Frames, Κατασκευή ενός απλού site

   

Σύνολο ωρών

 

4

Ενότητα 2

Εισαγωγή στο XAMMP

 

 

 Δεξιότητες

Τεχνικές

Ώρες

2.1.1 Τι είναι το XAMPP

Εμπλουτισμένη εισήγηση –

Παραδείγματα - ασκήσεις - Ηλεκτρονικό Υλικό.

2

2.1.2 Εγκατάσταση του XAMPP

 

2.1.3 Δημιουργία βάσεων δεδομένων με το XAMPP

 

2.1.4 Εισαγωγή και εξαγωγή βάσεων δεδομένων από το XAMPP

   

2.1.5 XAMPP Και MySQL

   

2.1.6 PHP My Admin

   

2.1.7 Περιβάλλον XAMMP

   

2.1.1 Τι είναι το XAMPP

   

2.1.2 Εγκατάσταση του XAMPP

   

Σύνολο ωρών

 

2

Ενότητα 3

Βασικοί ορισμοί PHP

 

 

 Δεξιότητες

Τεχνικές

Ώρες

3.1.1 Η θέση της γλώσσας προγραμματισμού PHP

στον World Wide Web

Εμπλουτισμένη εισήγηση - Παραδείγματα - ασκήσεις - Ηλεκτρονικό Υλικό.

2

3.1.2 Γιατί PHP;

 

3.1.3 Κόστος

 

3.1.4 Ευκολία χρήσης

   

3.1.5 Συμβατότητα με άλλες πλατφόρμες

   

3.1.6 Σταθερότητα

   

3.1.7 Βασικοί κανόνες προγραμματισμού με PHP

   

3.1.8 Περνώντας σε περιβάλλον PHP μέσα από την HTML

   

3.1.9 Βασικά στοιχεία για το συντακτικό της PHP

   

Σύνολο ωρών

 

2

Ενότητα 4

Εισαγωγή στην PHP -Το πρώτο μας πρόγραμμα σε PHP

 

 

 Δεξιότητες

Τεχνικές

Ώρες

4.2.1 Εκτύπωση κειμένων (Hello word)

Εμπλουτισμένη εισήγηση - Παραδείγματα - ασκήσεις - Ηλεκτρονικό Υλικό.

2

4.2.2 Μεταβλητές τύποι δεδομένων

 

4.2.3 PHP και echo

 

4.2.4 POST & GET

   

4.2.5 Συνθήκες ελέγχου (if λογικοί τελεστές, τελεστής)

Εμπλουτισμένη εισήγηση - Παραδείγματα - ασκήσεις - Ηλεκτρονικό Υλικό.

4

4.2.6 Function Συναρτήσεις

 

4.2.7 Βρόγχοι Loops, Break, Continue, For, Foreach)

Include – Require – Require_once

   

4.2.8 Διαχείριση αχρείων

Εμπλουτισμένη εισήγηση - Παραδείγματα - ασκήσεις - Ηλεκτρονικό Υλικό.

4

4.2.9 Τρόποι να περάσουμε μεταβλητές αχρείων

 

4.2.10 Πρόσβαση σε μια MySQL βάση δεδομένων από το web

χρησιμοποιώντας την PHP

   

Σύνολο ωρών

 

10

Ενότητα 5

Εισαγωγή στις HTML φόρμες -Κατασκευάζοντας φόρμες ιστοχώρου

 

 

 Δεξιότητες

Τεχνικές

Ώρες

5.1.1 Χρήσιμες μεταβλητές διακομιστή

Εμπλουτισμένη εισήγηση -

Παραδείγματα - ασκήσεις - Ηλεκτρονικό Υλικό.

2

5.1.2 Δουλεύοντας με παραμέτρους φόρμας

 

5.1.3 Επεξεργασία φόρμας με μεθόδους

 

5.1.4 Επικύρωση δεδομένων

Εμπλουτισμένη εισήγηση -

Παραδείγματα - ασκήσεις - Ηλεκτρονικό Υλικό.

2

5.1.5 Απαιτούμενα στοιχεία

 

5.1.6 Διευθύνσεις email

 

5.1.7 Δημιουργία combo box

   

5.1.8 Αριθμητικά ή αλφαριθμητικά στοιχεία

   

Σύνολο ωρών

 

4

Ενότητα 6

Εργασία με PHP Arrays - Βασικές αρχές των πινάκων

 

 

 Δεξιότητες

Τεχνικές

Ώρες

6.1.1 Δημιουργία ενός πίνακα

Εμπλουτισμένη εισήγηση - Παραδείγματα - ασκήσεις - Ηλεκτρονικό Υλικό.

2

6.1.2 Επιλογή ονόματος για έναν πίνακα

 

6.1.3 Δημιουργία ενός αριθμητικού πίνακα

 

6.1.4 Εύρεση του μεγέθους του πίνακα

Εμπλουτισμένη εισήγηση - Παραδείγματα - ασκήσεις - Ηλεκτρονικό Υλικό.

 

6.1.5 Βρόχοι και πίνακες

2

6.1.6 Μετατρέποντας πίνακες

 

6.1.7 Ταξινομώντας πίνακες

   

6.1.8 Χρησιμοποίηση πολυδιάστατων πινάκων

   

Σύνολο ωρών

 

4

Ενότητα 7

Αποθήκευση και Οργάνωση πληροφοριών σε βάση δεδομένων

 

 

Δεξιότητες

Τεχνικές

Ώρες

7.1.1 Σύνδεση με ένα πρόγραμμα βάσης δεδομένων

Εμπλουτισμένη εισήγηση -

Παραδείγματα - ασκήσεις - Ηλεκτρονικό Υλικό.

2

7.1.2 Βασικά μαθήματα MySQL

 

7.1.3 Δημιουργία και διαγραφή ενός πίνακα

 

7.1.4 Εισαγωγή δεδομένων με την εντολή INSERT

Εμπλουτισμένη εισήγηση -

Παραδείγματα - ασκήσεις - Ηλεκτρονικό Υλικό.

2

7.1.5 Ενημέρωση εγγραφών με την εντολή UPDATE

   

7.1.6 Διαγραφή εγγραφών με την εντολή DELETE

 

7.1.7 Ανάκτηση εγγραφών με την εντολή SELECT

   

7.1.8 ORDER BY και LIMIT

   

7.1.9 Ειδικοί χαρακτήρες (wildcards)

 

7.1.10 Εισάγοντας δεδομένα σε μια βάση δεδομένων

Εμπλουτισμένη εισήγηση -

Παραδείγματα - ασκήσεις - Ηλεκτρονικό Υλικό.

4

7.1.11 Εισάγοντας με ασφάλεια δεδομένα από φόρμα

   

7.1.12 Δημιουργία μοναδικών ID

   

7.1.13 Μια φόρμα εισαγωγής δεδομένων

   

7.1.14 Ανάκτηση δεδομένων από μια βάση δεδομένων

   

7.1.15 Αλλάζοντας τη μορφή των γραμμών

   

7.1.16 Ανακτώντας με ασφάλεια δεδομένα από φόρμα

   

7.1.17 Μια πλήρης φόρμα ανάκτησης δεδομένων

   

7.1.18 Κλειδιά και MySQL

   

Σύνολο ωρών

 

8

Ενότητα 8

Εισαγωγή CSS - Εφαρμόζοντας CSS

 

 

Δεξιότητες

 

 

8.1.1 Χρώματα

Τεχνικές

Ώρες

8.1.2 Περιθώρια και συμπλήρωση

Εμπλουτισμένη εισήγηση - Παραδείγματα - ασκήσεις - Ηλεκτρονικό Υλικό.

3

8.1.3 Όρια

 

8.1.4 Επιλογής κλάσεων και ID

 

8.1.5 Ομαδοποιήσει και εμφωλιασμός

   

8.1.6 Ψευδό-κλάσεις

 

8.1.7 Φόντο

 

8.1.8 εμφάνιση στοιχείων

Εμπλουτισμένη εισήγηση - Παραδείγματα - ασκήσεις - Ηλεκτρονικό Υλικό.

3

8.1.9 Πίνακες CSS- Ασκήσεις

   

8.1.10 Διαμόρφωση σελίδας

   

8.1.11 Ψευδό-στοιχεία

   

8.1.12 Λίστες

   

8.1.13 Διαστάσεις

   

8.1.14 Εικόνες και CSS

   

Σύνολο ωρών

 

6

Η Πιστοποίηση

Το Certified Web Developer using ΡΗΡ, MySQL & CSS αξιολογεί την ικανότητα ενός υποψηφίου να κατανοεί, αναλύει και προγραμματίζει κώδικα ΡΗΡ και να είναι σε θέση να εφαρμόζει και να συνδυάζει τις γνώσεις αυτές με άλλες διαδικτυακές εφαρμογές. Θα ζητηθεί από τους υποψήφιους να αποδείξουν γνώσεις και δεξιότητες προγραμματισμού διαδικτυακών εφαρμογών.

Τι περιλαμβάνει

To πρόγραμμα Web Developer περιλαμβάνει:
  • 40 ΩΡΕΣ μάθημα με πιστοποιημένο καθηγητή στο χώρο μας
  • 3 MHNH χρήση ενισχυτικής πλατφόρμας τηλεκατάρτισης bitLearn
  • ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΗ εξάσκηση / πρακτική στο χώρο μας
  • ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ συμμετοχή στις εξετάσεις Πιστοποίησης

Διάρκεια προγράμματος: 3 μήνες - 4ώρες/εβδομάδα

Τιμή Προγράμματος: ΜΟΝΟ 350€!!! (50€ προκαταβολή και 3 μηνιαίες δόσεις των 100€)

Τιμή Πιστοποίησης: ΜΟΝΟ 100€!!!

Δηλώστε συμμετοχή συμπληρώνοντας τη φόρμας εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Φόρμα Επικοινωνίας

Powered by ChronoForms - ChronoEngine.com

Σας ενδιαφέρουν...

Πάμε Costa Rica!!!

Κυριακή, 23 Ιουλίου 2017

Ο WRO Hellas διοργανώνει ετησίως δύο ξεχωριστούς διαγωνισμούς για όλες τις εκπαιδευτικές βαθμίδες: τον Πανελλήνιο Διαγωνισμό Εκπαιδευτικής Ρομποτικής

Διαγωνισμός Ρομποτικής για παιδιά 6 έως 9 ετών!!!

Κυριακή, 04 Ιουνίου 2017

Το bitLab είναι στην ευχάριστη θέση να σας ενημερώσει ότι θα διεξάγει το διαγωνισμό ρομποτικής FLL Junior Expo για πρώτη φορά στην Καλαμάτα. Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί στις 25 Ιουνίου για παιδιά 6 έως 9 ετών (1ης έως 4ης δημοτικού) στο Πνευματικό Κέντρο Καλαμάτας.

Σάρωσαν τα βραβεία στο F.L.L. Greece!!!

Τετάρτη, 15 Μαρτίου 2017

Σάρωσαν τα βραβεία στο διαγωνισμό Εκπαιδευτικής Ρομποτικής, Έρευνας και Καινοτομίας FIRST LEGO LEAGUE GREECE που διεξήχθει στη Θεσσαλονίκη στις 10, 11 και 12 Μαρτίου, οι ομάδες της bitLab - Πληροφορική & Κέντρο Δια Βίου Μάθησης, bitbot1 - bitbot2 - bitbot3 ως οι μοναδικοί εκπρόσωποι της Μεσσηνίας ανάμεσα σε 98 ομάδες από όλη την Ελλάδα!

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε το Demo Day!

Δευτέρα, 27 Ιουνίου 2016

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε το Σάββατο 25/06/2016, το Demo Day στο Πνευματικό Κέντρο Καλαμάτας. Ευχαριστούμε πολύ όλους για την προσέλευση!